EULA

GEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET PROGRAMMA

De installatie en het gebruik van dit product (hierna de “SOFTWARE”) op uw microcomputers zijn uitdrukkelijk onderworpen aan de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Licentieovereenkomst voor softwaregebruik (hierna “LICENTIE”).

De LICENTIE vormt een overeenkomst tussen u (een natuurlijke of rechtspersoon), de eindgebruiker van de SOFTWARE (hierna de “GEBRUIKER”) en de uitgever van de SOFTWARE (hierna “UITGEVER”).

GEBRUIKERSLICENTIE

Het PROGRAMMA wordt beschermd door internationale wetten en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom. Er wordt geen eigendomsrecht verleend aan de GEBRUIKER onder de LICENTIE, alleen een gebruiksrecht wordt aan de GEBRUIKER verleend. Door deze LICENTIE verleent de UITGEVER de GEBRUIKER een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden:

ÉÉN WERKSTATION PROGRAMMA. De term betekent een PROGRAMMA dat kan worden geïnstalleerd en gebruikt door een enkele GEBRUIKER op een enkele computer tegelijk. Daarom mag het PROGRAMMA niet worden geïnstalleerd, weergegeven, gedeeld of gebruikt gelijktijdig vanaf de computer of op verschillende computers.

MEERVOUDIG WERKSTATION PROGRAMMA. De term betekent een PROGRAMMA dat kan worden geïnstalleerd en gebruikt door een bepaald aantal GEBRUIKERS dat een gelijkwaardig aantal computers vertegenwoordigt. Het PROGRAMMA mag niet worden geïnstalleerd, weergegeven, gedeeld of gebruikt vanaf of op een groter aantal computers dan het aantal geautoriseerde werkstations.

EIGENDOM / BEPERKINGEN

BETREFFENDE HET PROGRAMMA. De UITGEVER behoudt zich alle rechten voor, van welke aard dan ook, die niet uitdrukkelijk onder de LICENTIE zijn verleend. Het is ten strengste verboden om de broncode van het PROGRAMMA te wijzigen, aan te passen, te vertalen, decompileren of om het even welke inverse engineering, uit elkaar halen of proberen te achterhalen.

BETREFFENDE DE MULTIMEDIABESTANDEN DIE BIJ DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD. De UITGEVER en zijn licentiegever (s) behouden al hun intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot multimediabestanden die bij het PROGRAMMA kunnen worden geleverd: zonder beperking afbeeldingen, audio- of videobestanden. Het gebruik van die bestanden is voorbehouden voor persoonlijk gebruik van de LICENTIEhouder, met uitsluiting van elk ander gebruik en in het bijzonder (i) voor commercieel gebruik, of (ii) als het PROGRAMMA niet wordt gebruikt voor het beoogde doel.

BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTSWET VAN ORIGINELE WERKEN. Het gebruik van de software om afgeleide werken (ringtones, screensavers…) te maken van originele werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, inclusief maar niet beperkt tot opnames, video’s en afbeeldingen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechteigenaren is illegaal. Overtredingen van het auteursrecht kunnen civielrechtelijk en / of strafrechtelijk worden vervolgd.

BESCHERMING TEGEN KOPIËREN – ACTIVERINGSSLEUTEL – VERIFICATIEMAATREGELEN

Het PROGRAMMA kan een technologische maatregel bevatten om het te beschermen tegen kopiëren om ongeoorloofde reproductie te voorkomen. In overeenstemming met de wet mag de GEBRUIKER geen enkele beschermingsmaatregel tegen ongeoorloofd kopiëren omzeilen of proberen te omzeilen.

Voor het activeren of uitvoeren van het PROGRAMMA na een bepaalde periode kan het nodig zijn om een ​​activeringssleutel in te voeren die eerder aan de GEBRUIKER is verstrekt. De GEBRUIKER erkent dat de activeringssleutel het exclusieve eigendom van de UITGEVER is, dat het strikt vertrouwelijke informatie is en dat deze bijgevolg niet aan derden mag worden bekendgemaakt. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen in te zetten en te goeder trouw te handelen om de vertrouwelijkheid van de activeringssleutel te beschermen.

Als onderdeel van de maatregelen om het gebruik van de activeringssleutels te verifiëren, kan het PROGRAMMA bij een open internetverbinding de geldigheid testen van de sleutel die voor het PROGRAMMA wordt gebruikt op de site van de computer van de GEBRUIKER. Tijdens deze test wordt alleen statistische informatie naar de UITGEVER gezonden: er wordt geen nominatieve informatie en / of informatie die niet rechtstreeks verband houdt met de SOFTWARE-activeringssleutel naar de UITGEVER of naar derden gestuurd.

STEMHERKENNING / OCR

Het PROGRAMMA kan een spraakherkennings- en / of tekenherkenningscomponent (OCR) bevatten. Om te worden gebruikt, vereisen dergelijke componenten complexe statistische processen en / of het gebruik van de menselijke stem en zijn als zodanig vatbaar voor herkenningsfouten die inherent zijn aan dat type proces. Het is de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om alle noodzakelijke controles en / of inspecties uit te voeren. De UITGEVER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door fouten die voortvloeien uit dergelijke herkenningsprocessen.

COMMUNICATIENETWERKGEGEVENSOVERDRACHT

Het PROGRAMMA kan het verzenden en ontvangen van gegevens via communicatienetwerken mogelijk maken. Het gebruik van communicatiemiddelen en de overdracht van gegevens via netwerken zijn handelingen waarvoor noch de vertrouwelijkheid noch de integriteit van de gegevens kan worden gegarandeerd. Gegevens die door middel van het PROGRAMMA worden overgedragen, zijn volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER en OP HUN EIGEN RISICO EN GEVAAR. Bijgevolg kan de GEBRUIKER de UITGEVER niet aansprakelijk stellen voor verlies of schade geleden, zonder beperking, als gevolg van de onmogelijkheid om gegevens over te dragen, voor het onderscheppen van gegevens door derden of voor gegevens die verloren zijn gegaan bij de overdracht.

TERMIJN

De LICENTIE wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. De LICENTIE wordt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd in geval van schending door de GEBRUIKER van eender welke bepaling van de hierin opgenomen bepalingen. Beëindiging zal voor de GEBRUIKER de verplichting tot gevolg hebben om alle kopieën van het PROGRAMMA en de bijbehorende documentatie te vernietigen.

BEPERKTE GARANTIE

De UITGEVER garandeert dat het fysieke medium dat het PROGRAMMA bevat, vrij is van defecten in materialen en productie voor alle normale toepassingen. De garantie is geldig gedurende 90 dagen vanaf levering of vanaf aankoop van het PROGRAMMA. In geval van defect, zal de remedie die door de UITGEVER wordt aangeboden, naar eigen keuze bestaan ​​in ofwel vervanging van het defecte medium ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. De UITGEVER garandeert dat het PROGRAMMA in overeenstemming is met zijn documentatie, maar geeft geen uitdrukkelijke garantie met betrekking tot de correcte werking ervan en in het bijzonder dat het PROGRAMMA zal voldoen aan de prestatie-eisen of dat het zal draaien zonder onderbrekingen of bugs. De UITGEVER geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie onder de LICENTIE.

GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een van de clausules of bepalingen in de LICENTIE nietig wordt verklaard of niet is geschreven, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.

TOEPASSELIJK RECHT

De LICENTIE is onderworpen aan de Franse wetgeving, met uitzondering van regels inzake wetsconflicten.

© Avanquest Software 2020 – Alle rechten voorbehouden voor alle media en alle landen.